http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה
.
בשנת 1967 במלחמת ששת הימים כבשו את ירושלים, הכותל המערבי, והר הבית. מאז ועד היום אנו הולכים קבוע להתפלל על יד הכותל המערבי, אך את הר הבית (מקום המקדש) שהוא העיקר והוא המקום שעליו יבנה בית המקדש במהרה, שכחנו ממנו והפקרנו אותו לגויים שעובדים שם עבודה זרה ומבזים בגאון את בית המקדש בצורה נוראה,
.
במקום שנלך להתפלל במקום המקדש, שהוא המקום המסוגל ביותר להיוושע, והוא בפנים ביתו של הקדוש ברוך הוא, אנו הולכים להתפלל מחוץ לבית,
.
במקום שניכנס לבית המלך ושם נבקש את כל משאלות ליבנו, אנו עושים זאת בחוץ. לא חבל. עד שהצלחנו לקבל רשות ליכנס לבית המלך לאחר אלפיים שנות גלות ואיסורים גדולים ומכות קשות, אנו ככה מוותרים על זה וממתינים בחוץ במקום ליכנס בפנים. האם יש בזבוז גדול מזה.
.
קורבנות בזמן הזה
כתוב בגמרא במסכת מידות "אמר רבי אליעזר שמעתי שמקריבין קורבנות אף על פי שאין בית" ומבואר שם שאפשר להקריב קורבנות אפילו בזמן הזה שאין בית המקדש בעוונותינו הרבים, וכך נפסק ברמב"ם: (הלכות מעשה הקורבנות פרק יט הלכה טו) "מי ששחט קדשים והעלם חוץ לעזרה חייב. מפני שהוא ראוי ליקרב בפנים. שהרי מותר להקריב אף על פי שאין בית. מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא" ע"כ. (ואפילו לחולקים שאומרים שלא קדשה לעתיד לבוא אין שום בעיה אפילו ליכנס להר הבית וכל שכן להקריב קורבנות דעכשיו אין שם שום קדושה.)

כניסה להר הבית
נפסק ברמב"ם (הלכות ביאת מקדש הלכה ד') "טמא מת, אפילו המת עצמו מותר להכנס להר הבית שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו, עמו במחנה לוויה." ע"כ. ומשא"כ מטומאה היוצא מן הגוף שלזה מועיל טבילה במקוה, בכדי להכנס להר הבית. וכשהולכים מסביב להר בצמוד לחומה ולא נכנסים עמוק בפנים לעזרה ששם אסור ליכנס לטמא מת כפי שמבואר ברמב"ם, (הלכות בית הבחירה פרק א') אין שום בעיה כלל.
וכמו שבזמן שבית המקדש היה קיים, היה מותר ליכנס להר הבית, כך גם היום, אין שום סיבה ושום הצדקה לאסור היום ליכנס להר הבית, אלא להיפך מי שמחמיר ונכנס להר הבית כדי להתפלל שם ולבקש מהשלטונות שיתנו רשות להקריב קורבנות, תבוא עליו ברכה. (בעצם זה שניכנסים להר הבית, זה הבקשה הכי גדולה שיכולה להיות) וברור שאם השלטונות יראו שיש הרבה יהודים שעולים ומבקשים להקריב קורבנות וודאי ואין שום ספק שהם יאפשרו זאת.

מסלול בטהרה

מה עוד אפשר לעשות לקירוב המקדש והקורבנות - לחץ כאן

תגובה 1:

  1. ממש מצמרר איך זה שיש יהודים שעדיין לא גילו את האמת הפשוטה הזאת, ועדיין הם מתעקשים שלא לעלות להר הבית.
    הם נכנסים בגדר של חב לאחריני כיון שבלעדיהם א"א להביא קורבנות ולכפר על העוונות של כל עם ישראל.
    ה' יפקח עיניהם לסור מהרע ולעשות הטוב ולעלות מהר מהר, להר הבית ולבקש את הקרבת הקורבנות.

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif