אתר בית המקדש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/31/81/57-poW2T3rynr.jpg
בית המקדש | יהודים רוצים לבנות

למהותו של בית המקדש : ועשו לי מקדש, בית המקדש הוא בית דירה לקדוש ברוך הוא, בית מקדש כזה צריך להיות קדוש מאד ולכן נקרא שמו בית המקדש | לעשות לו יתברך דירה בתחתונים | בית המקדש - מעשי ידי צדיקים הוא

בית מקדשניק | אתר בית המקדש

בית המקדש - בית מלא קדושה

התורה הק' מצווה עלינו בפרשת "תרומה" 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', רבונו של עולם מצווה על עמו ישראל לבנות לו בית המקדש, בית מלא בקדושה בשביל שיוכל לדור בו, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא יורד למטה מעשרה טפחים, דהיינו יורד לשכון בבית המקדש - שהוא בית גשמי מוחלט, השכינה הקדושה נמצאית עמנו בעולם, "ושכנתי בתוכם".


בית המקדש - כיצד הוא נבנה

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/33/05/41-hmRvLr90k4.jpg
בית המקדש | יהודים עולים לבנות את בית המקדש
אנו נמצאים בעולם גשמי, עולם העשיה, ומתפקידנו לתקן את עצמנו. לצורך כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, על יד שאנו בני האדם הפסוטים בונים את בית המקדש אבן על אבן בניין בית המקדש גשמי ממש, אנו מקיימים מצוות עשה, ובכך אנו מתקנים את עצמנו, ולפי זה אין הבנה לטוענים שבית המקדש השלישי ירד מין השמים, כי זה סותר את השאלה 'למה בעצם באנו לעולם', הקב"ה בעצמו יכול להבנות הרים וגבעות כולל את בית המקדש, ולא בשביל להוריד בית מקדש משמים הוא היה צריך לברוא את העולם. העולם נברא בכדי שהאדם הגשמי יתקן דברים, ויקיים את מצוות התורה.


בית המקדש - מצוה דאורייתא

לבנות בית המקדש בהר הבית זה אחת מתרי"ג מצות התורה שנצטוו בני ישראל בהר סיני, עם ישראל. הרמב"ם והחינוך מונים מצוות בית המקדש "ועשו לי מקדש" כאחת ממצוות התרי"ג. וכפי שברור לכל כי תורת ישראל ניתנה לבשר ודם ולחא למלאכי השרת ושרפים, כך מצוה זו בית המקדש לא יתכן שתתבטל ויבוא בית מהשמים, זה סותר את י"ג עיקרי אמונה של כל יהודי ויהודיה, "תורה לא בשמים היא" ו"זאת התורה לא תהא מוחלפת". מצוות התורה אינם נתונים לשמים ואינם בטלים לעולם.

בית המקדש - בפועל ממש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/33/05/44-946PGqHQOh.jpg
בית המקדש | יהודים לומדים על מיקום המדוייק של בית המקדש
דוגמא נוספת היא בית המקדש הראשון, ובית המקדש השני, שני בתי מקדשות אלו נבנו בניין אבנים בית בידי אדם ממש. בית גשמי ככל הבתים. וכמו כל מצוות התורה סוכה ולולב בכל שנה מחדש צריך לבנות סוכה, ולקטוף לולב חדש, כך גם מצוות בניין בית המקדש, בכל פעם שהוא בטל נחרב יש מצוה מהתורה לחזור ולבנותו המקדש.

בית המקדש - אינו תלוי בשמים

 כמו שלא יבוא אדם ויאמר, איני בונה סוכה ואיני נוטל לולב עד שירדו לי מן השמים, או עד שיבוא משיח צדקנו. כך אינו יכול לבטל מצוות בית המקדש ולומר "המתיל עד שירד לי מקדש מן השמים" שאין זה אלא הבל ורעות רוח, ביטול הדת והדעת ושיגעון גדול, כפי שכותב הרמב"ם באיגרת השמד.

עוד למדנו במשנה באבות "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות וכו'" ולא כתוב שם שבית המקדש השלישי נברא גם כן בערב שבת בין השמשות, הביאור במשנה שם הוא לפרש ולבאר את מעשי בראשית, שהרי בפרשת בראשית כתוב "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם", ואם כן איך יתכן שבריאת העולם נגמרה, שעה שלבני ישראל נברא מן מהשמים, וכדו'. אלא באה המשנה לומר, שבאמת כל הבריאה נגמרה בששת ימי בראשית. ועשרה דברים אלו נבראו בערב שבת בין השמשות.

ואם באנו לומר שבית המקדש עתיד לרד מהשמים הרי שמעשה בראשית לא נגמרו להיבראות בששת ימים, שהרי עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את בית בית המקדש. ומעשה בראשית לא כלו ועתיד הבורא ללברוא עוד בריאה חדשה "בית המקדש".

בית המקדש - אינו תלוי במשיח
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/33/05/46-Cj5CMtENcx.jpg
בית המקדש | עולים להר הבית ובונים את בית המקדש
כמו שלא יעיז אדם לומר איני שומר שבת עד שיתגלה המשיח, ולא אוכל אוכל כשר גם כן עד ביאת המשיח, כך אינו מבטל מצוות אחרות כמו בניין המקדש עד שיבוא המשיח. שכל תרי"ג המצוות מצוה עלינו לעשותם.

ומה שכותב הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמות שהמלח המשיח עתיד לקום ולבנות את בית המקדש, אין זה חחלילה בא לבטל מעמנו את ביטול עבודת המקדש. אחרי שבואו הלכה ממשיך הרמב"ם וכותב שהמלך המשיח עתיד לכוף אלכל ישראל לשמור את התורה ומצוותיה. "וכופה כל ישראל לילך בה". ומי יבוא לבטל את המחזירים בתשובה, בטענה אווילית שזהו תפקידו של המשיח. וביותר מי יבוא לבטל מלקיים את כל תרי"ג המתוות באותה טענה שהרי המשיח עתיד להחזירו בתשובה, ומה טעם יש בלקיים את המצוות.

שהרי אין זה אלא הבל הבלים, המשיח עתיד להחזיר בתשובה את אלו שעדיין לא יחזרו, וכן עתיד לבנות את בית המקדש באם עדיין לא יבנה על ידנו, הוא יחזיר אותנו בתשובה, יכוף עלינו לקיים ת כל תרי"ג המצוות כולל קיום מצוות בית המקדש.

בית המקדש - הברכה

ויהי רצון שנזכה באמת לראות את חידוש העבודה, עבודת הכהנים ושירת הלווים בבניין בית מקדשנו תיכף ומיד בקרוב ממש.

בברכת המקדש
צוות אתר בית המקדש


בית המקדש | סרט מדהים על בית המקדש

הר הבית רב בית המקדש

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!