http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

תשעה באב תשס"ט: יש על מה לצום

/
משה נוסבוים / שכונת פסגת זאב שבירושלים.
.
בתשעה באב כולנו צמים על חורבן בית המקדש לפני אלפי שנים, צמים על שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. אבל אני אינני צם על כל זאת, אני צם על דברים אחרים.

מסופר על נפוליאון שפעם עבר בערב תשעה באב על יד אחד מבתי הכנסת. הוא ראה שהיהודים יושבים על הרצפה, אוחזים נרות והם קוראים קינות ובוכים. כששאל לפשר הדבר ענו לו שהם מתאבלים על בניין שחרב לפני שנים רבות ועל שגלו מארצם. כששמע זאת אמר להם כי סופו של עם המתאבל כל כך הרבה שנים על מקדש שחרב לפני מאות שנים, לראות בבניינו ולשוב לארצו.

בתשעה באב השנה אינני צם על חורבן בית המקדש לפני אלפי שנים. אינני צם על שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, מפני ששבנו אליה ואנו חיים בה כבר שנות דור.

אני צם על שנאת החינם שעדיין קיימת בנו כמו שהייתה אז בירושלים הנצורה.

אני צם על ביזוי תלמידי חכמים כפי שביזו לפני אלפי שנים את רבי יוחנן בן זכאי.

אני צם על כך שנבואת ישעיהו שביטאה את מה שקורה באותם הימים "שריך שוררים חברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים" קיימת גם היום והיא מודרנית יותר: במעטפות, במזומנים וע"י שר אוצר הממונה על ממונם של ישראל.

אני צם על מאיסת המרגלים בארץ ביום תשעה באב, שקיימת גם היום ע"י אנשים שמעדיפים את חו"ל על פני הארץ הטובה.

אני צם על כך שאנו מחריבים את בית המקדש כיום, שכן כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אני צם על כך שלפני אלפי שנים נמסרו מפתחות המקדש אל השמים מידי פרחי הכהונה, ולפני ארבעים שנה זה קרה שוב ובמקום לבנות את המקדש מסרנו את המפתחות אל הוואקף.

אני צם על מאיסת המרגלים בארץ ביום תשעה באב, שקיימת גם היום ע"י אנשים שמעדיפים את חו"ל על פני הארץ הטובה.

אני צם על כך שאנו מחריבים את בית המקדש כיום, שכן כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו.

אני צם על כך שלפני אלפי שנים נמסרו מפתחות המקדש אל השמים מידי פרחי הכהונה, ולפני ארבעים שנה זה קרה שוב ובמקום לבנות את המקדש מסרנו את המפתחות אל הוואקף.

אני צם ארבעים שנה מאז שחרור הר הבית מפני שלא בנינו אותו אז, ממש כרבי צדוק שישב בתענית ארבעים שנה.

אני צם על כך שאיננו מסבירים את חשיבות בניית המקדש ואיננו פועלים להקמתו ומחריבים אותו שוב מפני שיש בכוחנו להקימו ואיננו עושים זאת.

אני צם על כך שהנבואה כי "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים" מתקיימת, אך המצב של "הר ציון ששמם" ממשיך להתקיים. אני צם בתשעה באב השנה, ויודע שכנראה גם בשנה הבאה אצום. מפני שגם אז כמו עכשיו, לא נעשה דבר למען בניין המקדש, למרות שיש לנו ריבונות וממשלה בישראל.

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif