http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

בתשעה באב כולנו בהר הבית אנשים נשים וטף - נקדש את המקום


ביום חמישי ט' באב - שמים קץ לגלות

אנשים נשים וטף נעלה כולנו בקדושה ובטהרה למקום שעליו עמד בית המקדש ונראה לכולם מי הבעלים על המקום
.

נעלה כולנו להר הבית ונראה לכולם למי באמת שייך הר הבית, נתבע בתוקף את בניין בית המקדש על הר הבית. לא נוכל לכבוש את הר הבית אם נישאר בחוץ, רק אם ניכנס להר הבית נקיים את מצוות כיבוש הר הבית
.
"וירישתם אותה וישבתם בה" רש"י: 'במה ירשתם בישיבה', רק אם נראה נוכחות במקום נחזיר את הר הבית לעם היהודי, לא ע"י שום דבר אחר, רק ברגלים נוכל לבנות את בית המקדש כי אין זמן. כבר ארבעים שנה שאנו מפקירים בגאון את הר הבית למוסלמים, ולא תובעים את בניין המקדש.
.
"שכינתא בגלותא", השכינה הקדושה נמצאת בגלות בצער רב וזועקת "מתי יבואו בני ויוציאו אותי מבית האסורים ויבנו את ביתי החרב". וכבר זעק הנביא "עד מתי אתם ספונים בביתכם ובית ה' חרב" (חגי א' ד') מתי כבר נבין שהר הבית הוא לפני הכל. בית ה' קודם לבית שלנו בהתנחלות ביהודה ושומרון.

"ועשו לי מקדש" הרמב"ם בספר המצות השורש השלישי, כותב "שאין למנות מצווה שהיא תלויה בזמנים ואינה נוהגת לדורות", מצוות בניין המקדש אין לו שום קשר לביאת המשיח, היא מצוה מהתרי"ג שאינה תלויה בדבר, כפי שפוסק הרמב"ם.

"ושכנתי בתוכם" קודם כל צריך לעשות מעשה בידיים לבנות את בית המקדש בפועל ממש, לעשות "התערותא דלתתא" (פעולה התחלתית בעולמינו זה) ורק אחר כך יהיה "התערותא דלעילא" (סיוע משמים) "אם תפתחו לי פתח כחודו של מחט אפתח לכם כפתחו של אולם" קודם כל צריך לעשות פעולה קטנה, "עליה להר הבית" ואח"כ הקב"ה יעשה את השאר ויתן לנו לבנות את בית המקדש

ולא כמו אלו שרוצים קודם "ושכנתי בתוכם", שיהיה ניסים ודמיונות ורק אח"כ הם יבנו את בית המקדש ויקיימו "ועשו לי מקדש"

לפרטים ניתן לפנות לתנועה לכינון המקדש: 050-864-9968

הכניסה להר הבית דרך שער הרמב"ם, בזמן המקדש

3 תגובות:

 1. ידוע הסיפור על פינוי הזבל שגילה את הכותל ותשובת הרב למלך שעד שלא נרוחם משמים אין לנו לבנות הבית

  השבמחק
 2. לאנונימי - ידוע מה שנפסק ברמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ט הלכה ט"ו
  "מקריבין כל הקרבנות כולן ואע"פ שאין שם בית"
  ובשביל זה לבד, צריך לעלות להר הבית.

  2. ידוע מאמר הגר"א "קרבן אחד ויהיה כבר לאחר הפעולה" כלומר: נזכה מיד לגאולה השלימה.

  השבמחק
 3. לאנונימי: מי אמר שלא רוחמנו משמים,
  עצם זה שאלפים שנה לא יכולנו להתקרב להר הבית, ועכשיו ברוך ה' אפשר להיכנס שם, אין לך רחמי שמים יותר גדול מזה

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif