http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

יותר משלושים יהודים ורבנים התפללו בהר הבית בראש חודש אלול


יותר משלושים יהודים ורבנים בשתי קבוצות התפללו בהר הבית ביום חמישי ר"ח אלול בתוכם הרב גרין רב הקהילה בקנדה והרב אריאל ראש מכון המקדש.

היום יום חמישי ר"ח אלול, בשעה 7:30 בבוקר בקרו בהר הבית כ-30 יהודים, שנחלקו לשתי קבו צות משני צידי ההר, ובצד צפון נפגשו שתי הקבוצות, וכנפסק ברמב"ם אומרים אלו שבאים מימין "למה לך מקיף לשמאל", ועונה "על שאני אבל על חורבן הבית", ואומרים לו "השוכן בבית הזה ינחמך"

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז' הלכה ג'
"וכל הנכנסין להר הבית, נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל חוץ ממי שאירעו דבר, שהוא מקיף על השמאל לפיכך היו שואלין לו, מה לך מקיף על השמאל, שאני אבל: השוכן בבית הזה ינחמך. שאני מנודה: השוכן בבית הזה ייתן בליבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך"יצוין ש 30 יהודים היו בשעה 7:30 בבוקר ואח"כ ככל הנראה ביקרו עוד יהודים שלא דווח עליהם לכותב השורות.

הרב אריאל הסביר שהכותל המערבי הוא בעצם שוק, שהיה בזמן המקדש והיו מוכרים שם בהמות ובגדים לעולים להר, כפי שרואים על ממצאי הארכאולוגיה, במנהרות הכותל, ובחפירות ליד שער הרמב"ם,

עוד אמר הרב אריאל ששער המוגרבים נקרא על שם שכונה ערבית שהייתה בכל אזור הכותל לאחר חורבן המקדש, שכונה שנקראת על שם הגויים שבאו ממגרב בצפון אפריקה ואט אט התפנה שם השכונה ועשו מהכותל שהיה שם "כותל המערבי", הרב הוסיף שכיום שמו של השער הוא "שער הרמב"ם" כיון שהרמב"ם שאף הוא בא ממגרב עלה להר הבית כפי שמופיע בספר החרדים (מצות התשובה פרק ג') וכיום אנו מקיימים "מעשה רב", והרמב"ם הוא הרב שלנו שעלה בעצמו להר הבית ועליו אנו סומכים.

הרב אריאל מסביר על העמודים שהיו בבית המקדש

" וירישתם אותה וישבתם בה" (דברים יא - לא) רש"י: במה ירשתם בישיבה (קידושין כו)

הרב גרין רב הקהילה בקנדה בהר הבית
.
לוקחים אפר מהר הבית לשים על ראש החתן תחת החופה
"אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"
.
הרב אריאל והרב גרין בהר הבית
.
שתי הקבוצות נפגשות משוחחות וממשיכות איש לדרכו

חתן ביום חופתו בהר הבית לאחר שקיבל ברכה מהרב אריאל ממשיך בקבוצתו להקיף משמאל

הקבוצה שבאה מקנדה כדי לראות ולהיראות בבית ה'
.
מקדשים את ההר

3 תגובות:

 1. ירוחם מנדלוביץ22 באוגוסט 2009 בשעה 23:34

  משמח את הלב לראות יהודים רצינים ואמיתים שמבינים את הקדושה ששיש בהר הבית ואת המצוה החשובה שמקיימים בעליה להר, ובתפילה במקום

  השבמחק
 2. בחודש אלול יש ענין גדול לעלות להר הבית ולהתפלל על החטאים שעשינו במשך השנה ולבקש עליהם מחילה בלב נשבר,

  בהר הבית במקום המקדש בבית המלך, אפשר לבקש ולהענות הרבה יותר מהר מכל מקום אחר

  "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים"

  השבמחק
 3. חשוב לזכור!
  העליה להר הבית היא רק אחרי הטבילה במקווה, אסור ללכת בנעלי עור, חייבים ללכת רק בצידי ההר בסמוך לחומה ממש, ולשמור על קדושת המקום, ללכת ברצינות ובכובד ראש כראוי לכניסה לבית מלך מלכי המלכים הקב"ה,
  ראוי להתפלל במקום ולבקש ישועות ונפלאות במקום המסוגל ביותר עלי אדמות, המקום הקרוב ביותר להקב"ה, בית ה' ממש.

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif