גיליון 1 (104)- שבט ה'תשס"ט

בטאון אלקטרוני של "התנועה לכינון המקדש"

- גליון 1 (104) – שבט ה'תשס"ט, ת.ד. 31336 ירושלים, 050-8649968, lamikdash@gmail.com

אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה

עם הקריאה "הר הבית בידינו" מפי משחררי הר-בית-ה', נכנסנו חברי "התנועה לכינון המקדש" לפעולה כשליחי העם (כמאמר חכמינו: במקום שאין אנשים השתדל להיות איש) לייהד את בית ה' ולהכשירו להשב את העבודה לדביר הבית.

ימים נוראים עברו עלינו כמו גם ימי חג, ימים קשים ובעיקר ימים אפורים, כקול קורא במדבר קראנו: פנו דרך ה' ישרו בערבה מסילה לאלקינו. בודדים הקשיבו מעטים התנגדו קשות במחשבה דיבור ומעשה, ורבים מאד נדו בראשם והמשיכו בדרכם.

אלא כיון שכמצוות המזבח לא כיבינו את האש תמיד (אף שלא היה לנו אפשרות לשני גיזרי עצים כל יום אבל קיסמים הבערנו השכם והערב שוב ושוב), זכינו אנו חברי "התנועה לכינון המקדש", כי מפעם לפעם שמע ה' את תפילתנו ולא השיבה ריקם, כך בעקבות בגדי הכהונה שארג וכלי המקדש שבנה מרן אדמו"ר רבי דוד טעביל אלבום זצקלל"ה – בהדרכתו ובאישורו של ראש בד"ץ העדה החרדית בירושלים -

הלכו ופיתחו ב"מכון המקדש" – מפעלו של הגאון רבי ישראל אריאל שליט"א, מכון לשבתו עולמים גדול מפואר מחדיר את תודעת המקדש לכל פינה, כה לחי.

ובעקבות הפגנות חברינו וסיבובי הקפות הר הבית בשנות נעילתו בפני יהודים בראשית תקופת ראש הממשלה – הבלתי נשכח ובלתי נסלח - שרון, נשאר עד היום הזה מוסד ה"סיבוב שערים" על ידי האגודה המהוללת "אל הר המור" שייסדה רבי מנחם פליקס שליט"א, אשר מקרבת אלפים ורבבות להר הבית, פיזית ורוחנית.

בעקבות ישיבת "תורה הבית" שתנועתינו הקדושה ייסדה קמו ישיבות מקדש נוספות (אם כי 'עטרת כהנים' שהקמנו בדם ובפחד הכזיבה קשות) כגון ישיבות "בית הבחירה" ועוד.

בעקבות בית הדין של "התנועה לכינון המקדש" ומתוך חבריה, התפתחה וצמחה ה"סנהדרין".

בעקבות ספרי "תורת הבית" המבררים ברוחב ובעומק למען נדע מה נעבוד את ה' בבואנו שמה – התחברה כבר ספרות עניפה בנושאי המקדש והר הבית על ידי "אל הר המור" "מכון המקדש" הרב מנחם מקובר, ועוד. וכן מחקרים מגוונים בנושאי מדות הר הבית וכו'.

חברי "התנועה לכינון המקדש" כיתתו רגליהם מישוב לישוב מעיר לעיר מכפר לכפר להביא את דבר המקדש לעם כאלקנה אבי שמואל בשעתו וזכינו כי רבים הולכים כיום בדרכים אלו ומפיצים את דבר בית ה'.

יוזמות רבות נוספות שהחלו בהם חברי "התנועה לכינון המקדש", יהודים טובים פיתחו אותם והרחיבו אותם ל"מפעלים" של ממש.

עדיין אש התמיד שלנו המשיכה לבעור, חברינו עלו להר הבית שוב ושוב הביאו פנים חדשות ועבדו גם על הישנות, סבלו השמצות מפנים ומאחור ומסוסים טרויינים פנימיים, ולא נלאו מלבקש ולמצוא את פתח הר הבית – עד שיום אחד הגיע יהודי טוב ושפך כספים רבים על אוטובוסים עיתונים ורדיו בסיסמה מחממת הלב "הר הבית לב האומה". דבר שהפיח רוח חדשה בלב אנשי התמיד בהר הבית.

יום בהיר מגיעה גב' נכבדה מועמדת לקונגרס ארה"ב מדרום קרוליינה ומארגנת את סעודת המקדש ה-12, זו סעודה שחברינו עורכים מדי כמה שנים סעודת מצות עליית הר הבית, והרימה אותה לגבהים לא מוכרים ל'תפרנים' כמונו, וזה כבר כמה שנים שאיננו מסוגלים בכוחותינו להגיע לרמת הסעודה ההיא.

השנים עוברות וציבורים גדלים והולכים נשמעים לפסק הוראת "וועד רבני יש"ע" (שניתנה לבקשת חברינו ב"תנועה לכינון המקדש"), זכינו ועם דורשי ציון נמנים כבר בודדים וציבורים צעירים ומבוגרים אנשים נשים וטף רבנים ורבני קהילות על קהילותיהם ראשי ישיבות עם תלמידים ותלמידי ישיבות המחכימים את רבותיהם

ושוב שמע ה' את קולנו ויתן לנו גם את היהודי החדש אשר קיים מצות "ויקחו לי תרומה מאת איש אשר ידבנו לבו" ומשלם על הסעות להר הבית מכל מקום בארצנו הקדושה, דבר שהגביר את קשר עמינו לבית ה'. יבורך מפי עליון ומי ששיכן שמו בבית הזה ישרה שכינתו עליו על בני ביתו ועל כל מקורביו. אמן

טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון,

ולאחר סיום ההלל, נשנן לעצמנו:

דרכנו ארוכה כל מה שנעשה הוא עדיין טיפה מן הים, אבל הדרך סלולה רואים כבר אופק, וכפי ההתגייסות של הציבור הפשוט קודם כל, ואחריהם של בעלי היכולת אם ממונית ואם רוחנית ואם הנהגתית יש תקוה כי תחזינה עינינו בשוב ה' לציון ברחמים אמן.

חברים !

האם ניתן לו עוד הזדמנות ? ? ?

ייתכן שהדפדפן שלך אינו תומך בתצוגה של תמונה זו.

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:

http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43

וגם ב:

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=530

יש חדשות גם ב:

http://www.lamikdash.cjb.co.il/

וגם ב:

http://mekorot.blogspot.com/2008/10/1-98.html

התנועה לכינון המקדש - 050-8649968

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!