"יבנה המקדש" - גליון 1 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(130)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ אלול ה'תשסט

בטאון אלקטרוני של "התנועה לכינון המקדש"

גליון 1 (130) - אלול ה'תשס"ט - ת.ד. 31336 ירושלים 050-8649968 lamikdash@gmail.com

מתוך דברי הרה"ג הרב אברהם שרמן – חבר בית הדין הרבני הגדול - נדפס בתורה שבעל פה ה'תשס"ח

(המשך מגליון 118) פרק ג

ו, שאלה : האם אנו מקיימים מצוות כעלייתנו להר הבית ?

‏תשובה : אלו הן המצוות אותן מקיים אדם בעלותו, כיום להר הבית:

א, מצות תפילה - שלמה המלך ביקש בחנוכת הבית הראשון "והתפללו אליך בבית הזה", וכך מבאר הרמב"ם בספר המצוות (עשה ה) שאת מצות התפילה יש לקיים לכתחילה במקדש, וכשהדבר אינו אפשרי - להתפלל לכיוון המקדש, כן מבואר אף בספר החינוך (מצוה צה).

ב, מצות "מורא מקדש" - עניינה שעל האדם מישראל מוטל להגיע למקדש במורא, ושם להתפלל ולהשתחוות לפני בורא עולם, אדם המונע עצמו מלעלות להר הבית ולמקדש מראה בכך חוסר כבוד לבית ה', שכן מצות "מורא מקדש" הינה מצוה חיובית המתאפשרת רק בעת עלייה להר הבית. הרמב"ם פוסק בספר המצוות (עשה כא) כי זו מצוה לדורות, אף בזמן שהבית חרב.

ג, יש האומרים כי העולה כיום להר הבית מקיים מצות כיבוש, שכן כך אנו מפגינים את ריבונותנו על הר הבית, (עיין בירור המשא בחוברת "בית י' נלך" מאת הרב אריאל שליט"א).

רבה של קרית ארבע בתשובתו הנ"ל קובע שדבריהם של כל הפוסקים שיש לנהוג בזהירות מופלגת משום שכניסה למקום איסור הוא בכרת וזה איסור חמור שהרי קדושתו של המקדש במקומה עומדת, אבל לאחר בירור היכן שמותר מותר, כאשר הוא נשען על מדידותיו של הרב נורן ז"ל שהוא רואה בהם בירור ודאי, וכן טען הרב ממכון המקדש הנ"ל וכתב: "הבעיה היא כמובן שאיז לנו תיחום מדוייק של העזרה, אולם קיים איזור מספיק רחב בהר הבית המאפשר הליכה בו ללא חשש של כניסה לתחום העזרה המקודשת לגבי שאר הטומאות כגון זב, נדה וכו', אלו הן טומאות מהן ניתן להיטהר כיום".

ואמנם שם בהמשך התשובה (אות ג) הוא מתאר מהו מסלול ההליכה שלדעתו מותר בהר הבית כנ"ל.

‏שני הרבנים קובעים שהיתרם בנוי על העובדה שיש מקומות במיתחם הר הבית שנתבררו בוודאות בלא כל מחלוקת, היינו שיש ידיעה ודאית מהו שטח המקדש והעזרות כולל עזרת נשים והחיל שעליהם חל איסור כניסת טמאי מתים, ומהו שטח הר הבית שנתקדש בקדושת הר הבית שעליו חל איסור כניסה לטמאים בטומאה היוצאת מגופם, כגון בעל קרי זב וזבה, ומהו השטח שסופח להר הבית על ידי הורדוס ולא נתקדש ולא נכנס במידתם של חז"‏ל, שדינו כדין קדושת ירושלים ולא יותר.

...

פניתי לכבוד מו"ר מרן הגאון הרב יוסף שלום אלישיב שליט"א שיורינו ויקבע את ההלכות וההנחיות שיש להורות לחיילי פלוגת משמר הכותל לביצוע פעילותם המבצעית בסיורים שנערכים במתחם הר הבית ומקום המקדש.

‏להלו פסיקתו וקביעותיו בתמצית של מרן הרב שליט"א עקרונית:

‏שפעילות הסיורים המבצעיים של חיילי המשמר על הר הבית יש לראותה כפעולה של פיקוח נפש, שדוחה איסורי כניסת טמאים למקום המקדש ומחנה לויה. אולם לפני הכניסה לפעילות, על החיילים מוטלת חובה לפעול לצמצום האיסור של כניסה בטומאה. ביחס לאיסור טומאת מת לא ניתן להיטחר, אך ביחס לאיסור כניסח בטומאת זב וזבה ובעל קרי למחנה לויה יש לטבול במקרה טהרה דטבילת טהרת נשים לנדתן, ולהזהר בכל הלכות טבילת טהרה כולל זהירות מפני חציצות. טבילת מקוה של גברים אינה מועילה כלל .

‏כמו"כ מדין מורא מקדש עליהם לנעול נעלי גומי.

‏בנוסף, כאשר נכנסים לתוך מתחם הר הבית יזהרו מאוד לבצע את הסיורים על פי הצורך המבצעי בלבד. ואין כניסתם להר הבית ומקום המקדש מתירה להם להלך ולשהות שם אלא רק למטרות מבצעיות שהם צורך פיקוח נפש, וכל שהייה והליכה שם למטרות אחרות כגון ראיית האתרים וטיול ‏אסורה.

כמו"כ חלה עליהם מצות מורא מקדש שנוהגת הן במקום המקדש והן בהר הבית. הנכנס למקום המקדש יקפיד במיוחד באימה ויראה ופחד, שלא לישב בכל העזרה ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח, ושלא לרוק בכל הר הבית, ושלא לעשות קיצור דרך שלא לצורך מבצעי, ושלא יהלך במנעל ‏שברגליו.

‏לסיכום, מרן הרב שליט"א אמר שלכתחילה חובה דוקא על החיילים שומרי המצות לקבל את תפקידי הסיורים המבצעיים שנעשים על הר הבית, משום שהם ידעו ויקפידו על שמירת ההלכות החמורות הקשורות בכניסה למקום המקדש והר הבית, ויקיימו באופן שלם יותר את מצות מורא מקרש, וידעו שלא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו.

יש לציין שהוראותיו של כבוד מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לחיילי משמר הכותל, יפים לכל העוסקים בפעולות של בטחון בתוככי הר הבית, להבטחת שלומם וחיי שלומי עמך בית ישראל העולים לפקוד את אזור הר הבית מקום המקדש והעיר העתיקה.

בזכות השמירה על קדושת מקום המקדש מפני טומאה וקיום מצות מורא מקדש, מתקיימים דברי הרמב"ם (הערת מעתיק: גמרא יבמות ו, ב): לא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו.

נזכה לגאולת ישראל בבנין בית מקדשנו ונחזה בשוב ה' והשראת שכינתו עלינו במהרה בימינו אמן ואמן.

זה הזמן להירתם ולתרום ל"תנועה לכינון המקדש" התקשר ל-050-8649968, תרום ב'כרטיס אשראי'

או עדיף בהוראת-קבע – לתנועה שכל מגמת פעולותיה "יהוד הר הבית" – מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה

מדור הסטורי: ירחון "יבנה המקדש" (ה'תשמ"ח)

בס"ד, ידיד נכבד!

בעקבות פעולה מתמשכת מזה כמה וכמה שנים למען הר בית ה' ומקדשו החרב מאין אדם, מתוך הנסיון שהצטבר ולאחר מחשבה מרובה, נועדו אנשים מקרב היחידים העושים ובאו לידי מסקנה, כי הדרך הראויה לעלות במסילה העולה בית א-ל, "דרך המלך", היא בגיבוש כל העוסקים בדבר וכל מי שדבר המקדש יקר לליבו לכלל ציבור – וכי השעה כשרה לכך.

מעשה היוצא מן הציבור הריהו נעשה "בשם כל ישראל", וזכות הכלל כולו מסייעת שיהא לו קיום, שתהא בו ברכה.

הכרעה היוצאת מן הציבור המתכנס לשם שמים, בין במישור המעשי, בין במישור ההלכתי, הרי תקפה ממנה ובה, ואינה זקוקה להרשאה והסכמה מבחוץ, מצד מי שאינו טורח להציג עמדתו בפני הכלל בטעמיה ונימוקיה.

החלטה היוצאת מרוב הציבור – אין בה דופי ואין בה מחלוקת, וכל יחיד המקבל עליו את משמעת הציבור – הריהו מוכיח שאין פעולתו מתוך אינטרס אישי אלא מתוך אחריות ציבורית, וכל מעשיו יש בהם מכוח הציבור העומד מאחוריו.

פעולותיו של הציבור נעשות ביד רמה ובריש גלי ולא בהחבא; בגבורה ובחרות, בלא בושה ובלא ספקות, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

ובכן עמדו עשרה מישראל, עדה קדושה שהשכינה שרויה בתוכה, התקשרו בקשר אמיץ, וגמרו אומר לפעול כאיש אחד בלב אחד, לא לנוח ולא לשקוט עד יימצא מקום לה', משכנות לאביר יעקב.

ידיד יקר! אם הנך שותף לאמונתנו בדבר חובת כינון המקדש בידי אדם, ואינך רואה עצמך רשאי להפטר מחובה זו – אתה נקרא בזאת להצטרף כחבר מן השורה לשומרי משמרת המקדש עפ"י התנאים המפורטים בטופס החתימה המצורף בזה.

בשם ה' אלוקי ישראל – נאספנו כדי להתקשר בינינו למען מטרה קדושה: בנין בית לה' בהר המוריה כמצווה עלינו.

אינו דומה יחיד העושה את המצוה למרובים העושים את המצוה – קל וחומר למצוות בנין המקדש שאין כמוה "מצות הציבור".

המגמה היא, אם כן, להוות ציבור חי ופעיל היוזם, מחליט ומבצע פעולות המקדמות את הבנין, וכל מעשי יחידיו – על דעת הציבור ומכח הציבור.

התקשרותנו פתוחה, כמובן לכל קהל ישראל כאשר הביטוי המינימלי להתקשרות הוא –

א) השתתפות בעליות מאורגנות להר-הבית בטהרת הגוף, לפחות י"ב פעמים בשנה.

ב) תשלום מס חבר חדשי בסך 60 ₪ (שישמש למימון פעולות שיחליט עליהן הציבור).

ג) התחייבות לקבל את דעת הרוב ללא עוררין

"אלקים ניצב בעדת א-ל" – השכינה מקדמת וניצבת לקראת עשרה שמתוועדים לשם שמים. ועל כך נבטח שחפץ ה' בידינו יצלח לפאר את בית אלקינו ולרומם את מקדשו.

ועל כן באנו על החתום –

שם משפחה, פרטי, מס' ת.ז., כתובת, טלפון, אימייל, חתימה, תאריך

שם משפחה, פרטי, מס' ת.ז., כתובת, טלפון, אימייל, חתימה, תאריך

שם משפחה, פרטי, מס' ת.ז., כתובת, טלפון, אימייל, חתימה, תאריך

*

(כיום אנו בגליון 264 שנה כב – כולם נכרכו ב-8 כרכים עבים,

אפשר לקנות אותם ב-150 ₪ כל אחד)

חדש: מצורף תמונת מבקרי הר הבית חודש אב.

[2.jpg]

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:

http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43

וגם ב:

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=530

http://lamikdash.blogspot.com/2005/04/blog-post_16.html

יש חדשות גם ב:

http://www.sosamikdash.cjb.co.il

והיה בעברכם את הירדן...

ובנית שם מזבח לה' אלקיך... מזבח אבנים...

אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלקיך

(דברים כו כז)

שנה טובה כתיבה וחתימה טובה

בכבוד רב – הרב ישי באבד – דובר

התנועה לכינון המקדש - 050-8649968

לפרטים תגובות סירובים ותרומות נא לפנות ל-050-8649968 ואו ל - lamikdash@gmail.com

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!