הרב צבי עידאן שליט"א: מצוה גדולה לעלות להר הבית במקומות המותרים

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/30/41/43-kEeawS8Vti.png 

דעת תורה : הדיין הרב צבי עידאן מחבר הספרים 'עשות משפט' ו'צבי עדיו' קורא במכתבו לעלות להר הבית | "התקדשו והיטהרו כהלכה קומו עלו להר הבית להתפלל במקום הקדוש ביותר שהנביא מעיד עליו כי ביתי בית תפילה יקרא"  | מכתב חתום בכתב ידו

ר' דוד בהר"ן | הר הבית שלנו

לקראת יום ירושלים ושחרור הר הבית נכנסו קבוצת אברכים חרדים לביתו של הרב צבי עידאן בירושלים ובקשו ממנו לבאר את דעתו בעניין העליה להר הבית והקרבת הקרבנות.

הרב צבי עידאן
מח"ס עשות משפט,
וצבי עדיו, ועוד
עיה"ק ירושלים תובב"א

בעזהי"ת
אייר תשע"א
שם נעלה ונראה
בפרוס כ"ח אייר, יום שגאל השי"ת נחלתו מיד האומות, זה 44 שנה ששלטונות ישראל לא שבו מדרכם הרעה ועדיין אינם מאפשרים את הקרבת קרבנות חובותינו, תמידים כסדרן ומוספין כהלכתן. ובפרט קרבן הפסח אשר ביטולו בחיוב כרת רח"ל. וכמבואר היטב בתשו' חת"ס סי' רל"ו. וכאשר בקשו רבותינו שרי התורה, בעלי התוספות שעלו לארץ ישראל כמבואר בכפתור ופרח. ולמעלה בקודש, בימי רבי יהושע בן חנניא. כמבואר במד"ר (בראשית ס"ד).
גזירות רשעי הגויים אשר שלטו במקום מקדשנו רבות בשנים, ולא נתנו למי שאינו מבני אמונתם ליקרב אל הקודש, כמבואר בחת"ס שם. ובדרך הקודש למהר"א. ובתשובת הגרי"ח זוננפלד לבעל התעוררות-תשובה (סי' כט) גרמו לחסרון ידיעת גבולות העזרות והחיל. וחרדת החשש ליכשל באיסור כרת החמור, עצרו בעדנו מעלות אל הקודש מיד בשחרורו.
ת"ל, מאז שבנו למקום מקדשנו, נחקרו נתלבנו ונתבררו רוב חלקי הר הבית האסורים והמותרים לטמאי מת, ע"פ פסקי הרדב"ז (שו"ת סי' תרצ"א) ועוד. וכאשר נתבאר בספרי על הכתוב לשכנו תדרשו, "יכול תמתין עד שיאמר לך נביא, ת"ל לשכנו תדרשו ובאת שמה. דרוש ומצא, ואח"כ יאמר לך נביא". וכן עורר בזה הרמב"ן במצוות "לשכנו תדרשו", וז"ל: "שתלכו לו מארץ מרחקים, ותשאלו, אנא דרך בית ה'. ותאמרו איש אל רעהו, לכו ונעלה אל הר ה', אל בית א-להי יעקב. כלשון, ציון ישאלו דרך, הנה פניהם. "
הנה זכינו באחרונה לראות בהתעוררות אשר מקיפה את יראי ה' וחושבי שמו מכל העדות והחוגים לעלות בהר ה' בקדושה ובטהרה ע"פ כל דקדוקי ההלכה. וכאשר הכריע בזה הרמב"ם שעלה בעצמו להר הבית. וגואלים בהילוכם שם ויורשים בישיבה את מקום מקדשנו ותפארתנו מידיהם הטמאות והערלות של אויבי ישראל. ואף הצליחו בזה לשנות במעט את צביון המקום. ועל ידי שפותחים פתחים קטנים מלמטה, מקרבים את חידוש עבודת הקרבנות, עד שיפתחו לנו פתחי האולם. לקיים בזה את הבטחתנו בתפילותינו שכאשר יעלנו לארצנו ויטענו בגבולנו, נעשה לפניו את קרבנות חובתנו.
לכן אף ידי תיכון עימם. חבר אני לעושי מצווה. ועליתי עמם להתפלל בהר הבית, מקום אשר נאמר עליו כי ביתי בית תפילה יקרא. ובא אני אליכם אישי ישראל בקריאה, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם הזה, זולת היותכם סמוכים על שולחן אביכם. כמאמר האור החיים הק' (במדבר פר' בהר). פונה אני אליכם בקריאה של חיבה, קריאת קודש, התקדשו והיטהרו כהלכה, קומו, עלו בהר, ובנו הבית. כמאמר ה' לנביאו (חגי א' ד').
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה במהרה גם אנו, לפחות כעולי הגולה לפני בית שני, שהקריבו הקרבנות קודם בניין הבית. וכאז כן עתה נזכה למצוא יסודות הבית שמינכרו צורתם (זבחים סב.) ויקובלו תפילותינו ומעשינו לרצון לפני אדון כל.
הכותב וחותם למען כבוד בית מקדשינו


צבי עידאן

 להגדלה לחץ על התמונה

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/30/41/41-k80m3f0eIg.png

המכתב חתום בכתב ידו | להגדלה לחץ / הקלק על התמונה

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/30/41/47-v1uI9npb7a.jpg 

הדיין הרב צבי עידאן שליט"א בעת עלייתו להתפלל על הר הבית

29 תגובות:

 1. יהודי שעולה להר הבית31 במאי 2011 בשעה 1:43

  אשרי יושבי ביתך

  השבמחק
 2. משה מאירוביץ31 במאי 2011 בשעה 1:44

  רב צדיק, וגאון אמיתי ממנו יראו וכן יעשו

  השבמחק
 3. נפתלי שפיצר31 במאי 2011 בשעה 1:45

  טוב מאד צריך להביא עוד חתימות של עוד רבניים חרדיים ודי"ל כמה שיותר עדי נזכה לבניין בית המקדש בקרוב ממש ואשרי הפועלים והמסייעים

  השבמחק
 4. ניכרים דברי אמת...

  השבמחק
 5. נו הרי ברור שתצנזרו את התגובות שלא לרוחכם.
  אבל שתדעו שאתם משחקים באיסורי כריתות!
  איך אין לכם פחד?

  השבמחק
 6. לשקר אין רגלים31 במאי 2011 בשעה 16:03

  יש פה באתר כל הזמן כמה לצנים שכל הזמן צועקים "כרת כרת" צריך לדעת שאין להם שום בסיס הלכתי כל שהוא, הם משתדלים מאד שלא להביא מקורות לדבריהם. והם נוהגים להשמיץ כל מי שלא סובר כמוהם.

  הם דוברי שקרים, מסלפים חתימות של רבנים כמו הרב מרדכי אליהו והרב קוק ועוד, שכתבו בכתב ידם שמצוה גדולה לעלות להר הבית ולבנות את בית המקדש.

  אין להם אפשרות להתמודד תורנית מול שום אדם בר דעת

  וכל מה שהם יודעים זה רק לצעוק "כרת כרת"

  אז הנה לכל מי שמסתפק הרמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ג' הלכה ד' פוסק שחור על גבי לבן שטמא מת אפילו המת עצמו מותר להכנס להר הבית, ואין להם על זה שום תרוץ

  "טמא מת אפילו המת עצמו מותר להכנס לה הבית שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו, עמו במחנה לוויה"

  השבמחק
 7. חזקו ואמצו

  השבמחק
 8. איפה הוא דיין?

  השבמחק
 9. כנראה שמרן הצדיק שכתב את הפסק כאן מבין את התורה יותר מכל גדולי הדורות שפסקו שאסור ביסור כרת לעלות להר הבית!

  להלן תשובה של ה'ציץ אליעזר' זצ"ל (חלק י' סימן א'):
  http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14509&st=&pgnum=10

  "ההכרעה האמורה שהנכנס בזה"ז למקום
  המקדש חייב כרת אמרנו שהוכרעה
  כך בדורות הראשונים ובדורות האחרונים, ולדוגמא:
  המג״א באו"ח סימן תקס״א סק״ב מביא שבסה׳׳ת
  ואגודה הכריעו כך את ההלכה, וגם הוא החרה החזיק
  בפסק זה, וכותב בלשון: וא״כ דברי הרמב״ם שרירין
  וקיימין והנכנס עתה למקום המקדש חייב כרת שכולנו
  טמאי מתים. (יעו״ש בא״א סק״ב, ומה שהפטיר ג״כ
  בפשיטות כן בסי' תס״ח א״א ס״ק י״ב ע״ש). והמשנה
  ברורה שם בסק״ה פסק ג״כ בפשיטות בכזאת, והוסיף
  בספרו לקוטי הלכות על זבחים פרק השוחט והמעלה
  להביא (בזבח תודה) שכן הוא גם דעתם של הסמ״ג
  החינוך הריטב״א התשב״ץ והטור. ובספר כפתור ופרח
  פרק ו׳ כותב נמי בפשטות, שהנכנס היום שאנו
  טמאים במקום הבית חייב כרת. ואם כן אין לנו
  לקרב מפתח הר הבית ולפנים כי משם והלאה הוא
  מחנה לויה וכו' ע״ש, וכ״כ גם בספר יראים להר״א
  ממיץ סימן שכ"ה. ויעוין עוד במהרי״ל ה׳ יוה״כ
  שכותב דקדושת המקדש לא נתבטלה עדיין דכתיב
  הנשאו פתחי עולם ר״ל שקדושתו לעולם ולפיכך
  נקרא בית עולמים נמצא הנכנס עדיין בטומאה במזיד
  חייב כרת ע״ש. (ודברי המהרי״ל הובאו גם בגליוני
  הש״ס להגר״י אנגיל ז״ל במגילה ד׳ י' ע״א עיי״ש).
  וכ״כ גם בשו"ת תשב״ץ ח״ג סימן ר״א דהנכנס שם
  היום חייב כרת עיי״ש. וכך העלה גם בספר מגיד
  מראשית בקו׳ דרך הקדש עיי״ש."

  השבמחק
 10. אציין כי הוא מאריך שם, ומביא אין ספור מראי מקומות בדבר האיסור לעלות להר!

  ובסי' ה' מניף ידו בשנית לאסור: "אודות איסור הכניסה בזה״ז להר הבית, כבר
  כתבתי במקו״א לברר האיסור בזה באריכות
  (עיין לעיל סי׳ א׳ פ"ט) וכמו״כ הבאתי המקורות
  לסיפור שמספרים מה שקרה בזה בין השר
  מונטיפיורי לבין הגרש״ס ז״ל (לעיל שם אות נ״ב),
  וכפי שסיפרתי לכת״ר פא״פ מספרים עוד זאת זקני
  ירושלים על מקרה שקרה בב' שוורים שברחו
  מביהמטב"ח ועלו אל המסילה שבמקצוע דרומית
  מזרחית שמאחורי חומת הר הבית (ולא יכולתי לברר
  המקום בדיוק) ואסר הגרש״ס ז״ל אפילו לשלוח השומר
  הנכרי לתופסם שם ולהביאם, והתיר רק זאת להקים
  עליו צעקות מדוע שלא שמר היטב על השוורים שלא
  יברחו כדי שיבין עי״ז מעצמו מה שעליו לעשות,
  ולאשר מי שירצה להדחק ולהכנס בשטח הר הבית
  באמתלא של שפיכת שיח ותפלה לפני יוצר כל במקום
  מקודש זה, כבר פסק לעומתו את פסקו בספר משפט
  כהן סי׳ צ״ו פ״ו ״שאין הריוח זה כלום לגבי ההפסד
  של גסות הלב במקום המקודש הזה״ ע״ש.

  גם הוא מביא את הרב קוק שאוסר, מה שאומר שמי שמביא בשמו להתיר או שהוא עם נארץ אוא שקרן

  השבמחק
 11. יהודה מורגנשטרן1 ביוני 2011 בשעה 0:27

  הרב צבי עידאן הוא תלמיד חכם גדול יושב והוגה בתורה אני מכיר אותו אישית הוא רב בית הכנסת מדרש יקותיאל, יש לו היתר הוראה מכמה וכמה רבנים והוא משמש כדיין בבי"ד לדיני ממונות (חושן המשפט)

  השבמחק
 12. תשובה למביא ציטוטים מספר ציץ אליעזר1 ביוני 2011 בשעה 0:36

  א. מביא מגן אברהם שכותב שבזמן הזה הנכנס למקום המקדש חייב כרת, כראיה לכך שאסור להכנס להר הבית

  ואני הקטן שואל "מה עניין שמיטה אצל הר סיני??!

  המגן אברהם מדבר על מקום המקדש - העזרה. ושעל זה אין חולק שאסור להכנס לשם. ואנחנו נכנסים להר הבית. במחנה לוויה שהרמב"ם פוסק ואין עליו חולק שטמא מת אפילו המת עצמו מותר להכנס למחנה לוויה.

  אותו דבר לגבי הכפתור ופרח, שכותב אין ספור פעמים בתשובתו שמותר להכנס למחנה לוויה. ורק למחנה שכינה = מקום המקדש הנכנס לשם חייב כרת.


  וא"כ שוב, אני הקטן שואל מה עניין שמיטה אצל הר סיני??!

  וכן במהרי"ל ובשאר הספרים שהציץ אליעזר מביא.

  2. בעניין הרב קוק זצ"ל, איך אפשר להביא ראיה מבעל הציץ אליעזר שהיה רב חרדי קנאי של שכונת עזרת תורה בי-ם ???!!!
  לדברי הרב קוק זצ"ל שהיה רב ציוני מובהק אבי אבות הציונות, ???!!!

  עדות אישית מפי נכד הרב קוק
  http://lamikdash.blogspot.com/2009/11/blog-post_21.html


  הרב קוק בספרו משפט כהן - "לבנות את בית המקדש ולהקריב קרבנות"
  http://lamikdash.blogspot.com/2010/12/blog-post_14.html

  השבמחק
 13. אתה פשוט מערב עניינים כיאה לקטן בינה כמוך.

  הרב הגאון רבי אליעזר וולדינברג זצ"ל היה דיין בבית הדין הגדול של הרבנות הראשית לישראל יחד עם יבחלט"א הרב אלישיב והרב שפירא זצ"ל.
  הוא אף חיבר ספר שנקרא הלכות מדינה.

  עי' בהקדמתו לחלק ג' שכותב על המדינה שזה אתחלתא דגאולה, אז איזה קנאי הוא בדיוק.

  אם ההבנת הנקרא אין לך אז איך נוכל לסמוך עליך שתבין את דבר מרן הרב זצ"ל?

  אם אתה חשב שאתה בקיא יותר ממי שחיבר 22 ספרי שו"ת עמוסות במראי מקומות ועוד 6 ספרים נוספים כול ספרים על המדינה אז או שאתה אידיוט או שאתה רשע.

  אתה בור ועם הארץ שלא מבין כלום, תוריד את הכבוד שלך ותתחיל ללמוד אולי תבין משהו.

  אם אתה ישר תלמד עוד שיטות ואל תהיה פנאט.

  השבמחק
 14. מצוה גדולה לעלות להר הבית, בדורינו קים מנהג משובש, להפקיר את הר הבית ולשאירו בידי הגויים. אשר מחללים בגאון את המקום הקדוש לנו ביותר, וראיתי כאן באתר תמונות מזעזעות מחילו הקודש שנעשה באין פוצה פה ומצפצץ ע"י הערבים ימ"ש

  אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה, מה נאמר ומה נענה ביום הדין, האיך הנחנו מלעלות להר הבית והפקרנו את מקום המקדש.

  במקום לעלות להר ה' ולבנות את בית המקדש, הגענו עד לכותל המערבי, הפנינו עורף וחזרנו לביתנו.

  במקום לעלות להר הבית ולהקריב קרבנות כפי שהיו עושים אבותנו ואבות אבותנו, המצאנו שיש איסזר לעלות להר הבית?!

  השבמחק
 15. לשקר אין רגלים1 ביוני 2011 בשעה 0:53

  הרב אליעזר וולדנברג היה רב בשכונת עזרת תורה בירושלים מטעם בד"ץ העדה החרדית הקנאית, הוא שימיש כדיין בי"ד העדה החרדית

  אז מה הקישקוש פה, שהוא היה ציוני??!

  2. כשאין תשובה על התירוץ מה עניין שמיטה (עזרה-מקום המקדש), להר סיני (הר הבית-מחנה לוויה)

  אזי מתחילים בהשמצות

  השבמחק
 16. מערכת פשוט רצינית... מדוע מחקתם את התגובה שלי?

  הוכחתי לאדון שקר כי באמת אין לו רגלים, כי הרב ולדנברג הוא אינו מן הקנאים שהביא.

  והבאתי לו ראיה להלן: http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A5_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8

  "וכה פרס ישראל לספרות תורנית, ופרס הרב קוק"
  "הוא אף היה מועמד לכהן כרב בכפר הרוא"ה"
  "היה מקורב מאד לרב בן ציון מאיר חי עוזיאל"
  "הרב ולדנברג האריך רבות בתיאור חשיבותה של מצוות יישוב ארץ ישראל גם בזמננו"
  "(ספרו) הלכות מדינה עוסק במחקרי הלכות ובירורי דינים ב"דרכי הנהגת השלטון המדיני" במדינת ישראל"
  "עמדתו האוהדת ביחס למדינה כפי שהתבטאה בעיסוקו ב"הלכות מדינה", עמדה חריגה בסביבתו החרדית"

  זה נחשב קנאי???

  מצב האמינות שלך מעורר תהיה

  השבמחק
 17. מי שרוצה דיונים פלסופים מעמיקים ורצינים שימשיך להתקשקש אם הוא היה ציוני לייט או אולטרא קנאי אבל מי שרוצה בית מקדש עכשיו פשוט צריך להביא קבלן ולבנות!!!

  השבמחק
 18. אין הכי נמי אולי באמת תשלח קבלן שילך לבנות...

  השבמחק
 19. מי שישלח קבלן יוכל אח"כ לדרוש דמי כניסה מכל מי שירצה לעלות לרגל או ממי שירצה להקריב קרבן???

  השבמחק
 20. מי שלועג על מצוות התורה מה דינו?

  השבמחק
 21. מי שממציא מצוות ועובר על בל תוסיף מה דינו?

  השבמחק
 22. לדעתי הממשלה צריכה להכריז על הר הבית כאתר מורשת יהודית ולהכריז על פרויקט לאומי של בנית בית המקדש כמו לדוגמא של כבישים ורכבות
  (יכול להיות מזה גם רווח כלכלי תירותי כמו הר מירון )
  ולא להשאיר את זה לקבלנים פרטיים שיחשבו שזה עסק פרטי שלהם

  השבמחק
 23. רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' הלכה א'

  "מצוות עשה לבנות בית לה' להיות מקריבין בו הקרבנות וחוגגין אליו ג' פעמים בשנה שנאמר"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

  http://www.mechon-mamre.org/i/8101.htm

  השבמחק
 24. עיין באם הבנים שמחה

  השבמחק
 25. לשקר אין רגלים3 ביוני 2011 בשעה 16:49

  עיינתי ברמב"ם וברדב"ז והשתכנתי לעלות להר הבית, והכן עליתי

  מה אני צריך יותר??

  השבמחק
 26. אתה צריך לדעת באופן ברור שאתה מבין מה הרמב"ם אומר.

  מי אמר לך שאתה מבין את הרמב"ם?

  השבמחק
 27. לשקר אין רגליים5 ביוני 2011 בשעה 21:01

  מספרים על ליטווישער אחד שהגיע לעולם האמת, ושאלו אותו מה עשית בעולם הזה, אמר להם שהוא הוציא "ספר" פשעטלאך על הרמב"ם

  אמור בבי"ד של מעלה, נביא את הרמב"ם ונשאל לפיו, האם הוא הכן התכוון לפשעטלאך האלו.

  הביאו את הרמב"ם והרמב"ם אמר שהוא התכוון "בפשטות"

  אמר הליטאי "נו מה מבין פראנק בשטיקעל רמב"ם".

  זהו סיפור חבד"י שאומר שהרמב"ם מתכוון ל"פשטות".

  אם הרמב"ם אומר שלטמא מת מותר להכנס להר הבית" הרמב"ם מתכוון לפשטות הדברים, שהכן לטמא מת מותר להכנס להר הבית

  השבמחק
 28. כל מילה בסלע אין מה להוסיף

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!