http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

דברי התנועה לכינון המקדש בכנס "דורשי ציון"דבר התנועה לכינון המקדש בכנס שנערך בעקבות סגירת הר הבית ליהודים בערב ראש השנה, בערב יום כיפור, ובכל ימי חג הסוכות. ובמחאה על ביזוי גדולי הרבנים בשערי הכניסה להר הבית בעשרת ימי תשובה.


ז' חשון ה'תש"ע


נפתח בכבוד אכסניה
חברנו ר' יהודה גליק, אשר טרח וארגן לבדו, את כל הכינוס הזה, מתחילה ועד סוף. ישלם ה' משכורתו כפולה מן השמים, על אשר קינא לבזיון ביתו ית', ולבזיון דורשי ציון.

על העובדה שאת הר הבית קידש עם ישראל, אין עוררין. האם באמת אין עוררין? היום לצערנו, בגלל מדיניות ממשלות ישראל בכחמישים שנה של "הר הבית בידינו", יש כבר עוררין. יש ויש. ועוד יתגבר. עד כדי לא-עלינו ערעור על כל ירושלים, העתיקה והחדשה. וחלילה ערעור כל אחיזתנו בארץ. כפי שגם עוצמי עיניים בכל תוקף, כבר מתחילים לראות.
את הר הבית עם ישראל קידש. וכל עם, שהגיע אל ההר, הפך אותו לעבודה זרה שלו. העם היחיד שהשאיר אותו לעבודה זרה הקודמת, העבודה-זרה של האוייב המסוכן ביותר, הוא העם שקידש אותו. כן, אותו עם ישראל שקידש את הר הבית, הוא הוא העם הראשון, שלא העביר את קדושתו לאמונה שלו.

המלחמה היא מפנים ומאחור
.
מפנים, ישנו עם מגוייס, במתח מלא, להשמיד ולהשריש כל זכר ישראל ממקום קודש קדשו. כחלק מרצונו להשמיד את העם בכלל, כפי שעשה מייסד הדת הזו בקורייש ברוב בגידה.
.
מאחור, מזנבים אנשי הדת הישראלית, אשר כבר אלף שנה אין להם מושג בפוליטיקה וחיי עמים. לא ראו שואה כשהתקרבה, ולא הפיקו שום לקח לאחר שחלפה והשאירה אדמה חרוכה. מפרסמים ומפיצים שקרים בשם התורה. כאילו הטומאה, ו/או פרה אדומה, ו/או חמור לבן, ו/או חלזון ארגמן, ו/או תולעת שני, הם הם המונעים את עם ישראל מהר בית המקדש, ומסגירים אתו לאוייב אכזר ולועג. כאשר האמת היא, ש"הכל נכנסין להיכל לבנות, ולתקן, ולהוציא את הטומאה".
.
בתווך, המשטר הציוני-דמוקרטי. אשר כנייטרלי מוכן למנוע במעצר, מאסר, מכות, וכל אשר לאל ידיו. על מזבח הסטאטוס-קוו המוסלמי בהר הבית.


להגדלה לחץ על התמונה

הפרוספקט שחולק בכנס "דורשי ציון"

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif