http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

הייתכן? קרבן פסח בלי בהמ"ק ובלי מזבח!


לקראת פסח שני שחל ביום רביעי השבוע - י"ד ניסן, מתפרסם כאן הערב בפרסום ראשון מאמר מיוחד שמביא את דעת הרדב"ז שפוסק בספרו שמקריבין הקרבנות כולן אף בלי מזבח, "מזבח שנעקר מקריבין במקומו". / קרבן פסח בלי מזבח
.
ר' דוד בהר"ן / הר הבית שלנו

מקריבין אע"פ שאין בית

כתוב בגמרא זבחים דף קז: "א"ר יהושע שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית ואוכלין קדשי קדשים אע"פ שאין קלעים, קדשים קלים ומעשר שני אע"פ שאין חומה מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא."

וכן נפסק ברמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו' הלכה ט"ו "לפיכך מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין שם בית בנוי, ואוכלין קדשי קדשים בכל העזרה אע"פ שהיא חרבה ואינה מוקפת במחיצה ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אע"פ שאין שם חומה, שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא."

וכן פסק הרמב"ם בהלכות מעשה הקרבנות פרק י"ט הלכה ט"ו "מי ששחט קדשים בזמן הזה, והעלם חוץ לעזרה חייב מפני שהוא ראוי ליקרב בפנים. שהרי מותר להקריב אע"פ שאין בית, שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא כמו שבארנו."


מקריבין אע"פ שאין מזבח


כתוב בגמרא זבחים דף נט. "אמר רב גידל אמר רב מזבח שנעקר מקטירין במקומו".

וכן פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומסופין פרק ג' הלכה ב' "מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו".

וכתב הרדב"ז (שם מובא ברמב"ם פרנקל) "כן הדין במזבח החיצון שנעקר ממקומו, מקריבין במקומו קרבנות כדאמר ר' יהושע (עדויות פרק ח' מ"ו) שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית וכבר הארכתי בזה למעלה שלהי הלכות מעשה הקרבנות ע"ש."

ובהלכות מעשה הקרבנות שם (פרק י"ט הלכה ט"ו – רמב"ם פרנקל) על ההלכה שפסק הרמב"ם "מקריבין אע"פ שאין בית" מקשה הרדב"ז וז"ל: "וא"ת והא ליכא מזבח ואין מקריבין אלא בזמן שהמזבח שלם או פגום (זבחים נט.), וי"ל בזמן שהוא בנוי ופגום אין מקטירין עליו, אבל אם נעקר ממקומו מקטירין במקומו. כדאמרינן מזבח שנעקר מקטירין במקומו". ועוד העריך שם להביא ראיה מהכפתור ופרח להקריב אף בלי מזבח.

ואף שלכאורה הרדב"ז הוא דעת יחיד, פשט הגמרא ודיקדוקה משמע כדבריו והאמת יורה דרכו. וראיות ברורות יתנו עדיהן.

וזה לשון הגמרא בזבחים נט. "מניין למזבח שנפגם שכל הקדשים שנשחטו שם פסולין, שנאמר 'וזבחת עליו עולתיך ואת שלמיך' וכי עליו אתה זובח, אלא כשהוא שלם, ולא כשהוא חסר". ובפשטות נראה דדברי הגמרא קאי רק על "נפגם" וכן נראה מהדרש "ולא כשהוא חסר" = פגום.

ודברי הרדב"ז לעניין מזבח, דומים לדברי הרשב"א על פתיחת דלתות. שכתב הרשב"א בשבועות ט"ז. "הא דאמר ר' יהושע שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית וכו', איכא למידק, דהא שחיטת קדשים צריכה פתיחת דלתות, וכדדרשינן אל פתח אהל מועד, בזמן שהפתח פתוח ולא בזמן שהוא נעול (עירובין ב.).
ותירץ הרשב"א שיש לומר דהתם בזמן שהבית קיים דאיכא פתח ואיכא דלתות".

ודבריו תואמים ממש לדברי הרדב"ז, – שדווקא כשיש מזבח, היה צריך להיות מזבח כדינו, שלם ולא פגום. אבל כשאין מזבח כיון שאנו פוסקים "קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא", ופוסקים גם "מזבח שנעקר מקטירין במקומו", - א"כ קדושת מקום המזבח לא פקעה, וכמו שאפשר להקטיר קטורת, כך אפשר להקריב קרבנות, כיון שהמקום בקדושתו עומד.
.
וכבר מובטחים אנו מהגר"א "קרבן אחד ויהיה כבר לאחר הפעולה" (הובא בדרישת ציון – קלישער)
.
להגדלה לחץ על התמונה

מקריבים קרבנות אע"פ שאין בית המקדש - רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק יט הלכה טו

מזבח שנעקר מקטירין במקומו - הלכות תמידין ומוספין פרק ג' הלכה ב'

רדב"ז - "מזבח החיצון שנעקר ממקומו מקריבין במקומו קרבנות"

להגדלה לחץ על התמונה

6 תגובות:

 1. יישר כוייח

  קדימה, כולנו להר הבית, כבר נגמרו כככככככלללללללל התירוצים!!!!!!!!

  השבמחק
 2. התעוררו התעוררו כי בא אורך

  השבמחק
 3. רבנים מפחדים ועפ"י תורה מחוייבים לפחד, אבל לשתוק?! אתמהה

  השבמחק
 4. אבל אין לנו ידיעה על מקום המזבח במדויק בזמן הזה אז איך ניתן להקריב קרבן פסח בלי מקום המזבח וממילא בלי אפשרות להזות את הדם על מקום המזבח ?
  בבקשה לענות במהרה כדי שנוכל להספיק להתארגן אם זה אפשרי תודה !!!!!!!!!!!!!!!!

  השבמחק
 5. שו"ת רדב"ז סימן תרצ"א פוסק שאבן השתיה נמצאית במסגד הזהב. ומחשבן שם היכן זה מקום המזבח במדוייק

  השבמחק
 6. הדיוק הקלוש הזה אינו ראיה כלל, וגם מהרשב"א אין ראיה. ואדרבה בגמרא מוכח להדיא דלא כרדב"ז שהרי שאלו שם "והאמר רב גידל אמר רב מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומו"? ולא תירצו שנעקר שונה מנפגם אלא תרצו "מודה רב בדמים" דהיינו שהמזבח מעכב לזריקת הדם.

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif