לראשונה מזה אלפיים שנה הונפו שתי הלחם בהר הבית בחג שבועות!!!


חשיפה: ר' ברוך פישמן תושב תל אביב עלה להר הבית בחג השבועות עם שתי הלחם לאחר שקיבל את אישור המשטרה, והניף אותם בהר הבית לקיים מה שנאמר: "ממושבותיכם תביאו לחם תנופה" / שלושה מצוות אינם תלויים במזבח: הנפת העומר, שתי הלחם, וניסוך המים. / הרחמן הוא החזיר לנו עבודת ביהמ"ק למקומה

שלמה ידיד / הר הבית שלנו

השנה בחג שבועות לראשונה זה 2000 שנה הובאו "שתי הלחם" בעיצומו של חג השבועות והונפו בהר הבית. כידוע בתורה ל'חג שבועות' המכונה "חג הביכורים"' אין מצות עשה לכלל הציבור, כמו לולב, מצה או שופר. הציווי היחיד שהתורה מצוה לגבי חג השבועות הינו הבאת "שתי לחם" עשויים חיטים והנפתם במקדש. השנה יזם הרב ברוך פישמן, ולמד את כל הלכות האפיה של הלחם. קנה חיטים מהתבואה החדשה כדת וכדין, אפה את הלחמים בהתאם לגודל הנדרש, ועלה והניף אותם על הר הבית בעיצומו של חג השבועות.

שלושה מצוות אפשר לקיים אף בלי מזבח וכל שכן בלי מקדש, ואלו הן "הנפת העומר", "שתי הלחם", ו"ניסוך המים", כבר לפני כעשר שנים קיימו בהר הבית לראשונה את "ניסוך המים", כשכהן לבוש בבגדי כהונה נכנס לעזרה ולאחר שקידש ידים ורגלים בכלי שרת, ניסך את המים במקום המזבח, ממים שהובאו אף הם בכלי שרת ממעיין השילוח. ועתה זיכנו ה' להניף את שתי הלחם בהר הבית לאחר 2000 שנות גלות.

יהודה גליק יו"ר הקרן למורשת הר הבית והמקדש מברך על היוזמה ומציין: "כאשר כלל הציבור חושב שמצוות היום הוא באכילת 'בלינצס' והמקום הקדוש לעם ישראל הוא ה'כותל המערבי' ואילו הר הבית הוא בכלל אתר מוסלמי, עלינו לפעול לחיזוק תודעת המקדש בקרב הציבורולהזכיר לו את הכתוב בתורה והחרות על לוח ליבנו - הר הבית הוא המקום הקדוש לעם ישראל לשם תפילותנו ולשם מייחלות עינינו"

הנפת הלחם במקדש - באדיבות מכון המקדש - הזכויות שמורות

10 תגובות:

 1. שיבנה בית המקדש במהירה בימינו ותן חלקנו בתורתיך.

  השבמחק
 2. יפה, אבך זה לא חייב להיות בטהרה ? והיום הרי כולני טמאי מתים ? חשבתי שלחם טמא פסול להנפה.
  האם היהודי הזה הוא כהן מיוחס מי שצריך להניף את שתי הלחם זה כהן לא ?

  השבמחק
 3. שלוש מצוות ולא שלושה

  השבמחק
 4. טומאה הותרה בציבור. דהיינו אם רוב הציבור טמאים למת.

  2. רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ג' הלכה ד' "טמא מת אפילו המת עצמו מותר להכנס להר הבית שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו, עמו במחנה לוויה"

  השבמחק
 5. הטומאה אינה מותרת אלא דחויה, ועל כן יש צורך בציץ לריצוי על הטומאה (ואולי ניתן לסמוך על הציץ הנמצא במכון המקדש, וצ"ע). מכל מקום, אפיית שתי הלחם צריכה להיות בתוך שטח העזרה, כשאר המנחות. קשה לי להאמין שאכן כך נעשה... פרט לזה, אם הכהן לא לבש בגדי כהונה, הרי שהוא לא נחשב לכהן.

  השבמחק
 6. הציץ לא מעכב26 במאי 2010 בשעה 19:44

  הציץ לא מעכב

  רמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ד' הלכה ח'

  במהרי קורקוס שם,לפני הסוף וז"ל: "ובוודאי דהיכא דאיכא ציץ, עדיף טפי, שאין צורך עוד לכפרה ולא נשאר עונש בדבר, ----ומכל מקום כשאין ציץ אין מבטלין הקרבן בשביל כך, ובוחרים הרע במיעוטו וכאשר נתבאר וכו'----" ע"כ

  השבמחק
 7. יצחק ברנד מעמנואל28 במאי 2010 בשעה 8:49

  מפורש בגמרא שניסוך המים והקרבת העומר צריך מזבח, לענין ניסוך המים ע' מועד קטן ד' א', שתוספת שביעית נוהגת רק בזמן בית המקדש , דומיא דניסוך המים , ומבואר שניסוך המים צריך בית המקדש, ואף שניתן לפרש לשון בית המקדש , שהכוונה מזבח, כמו שכתבו תוספות בסוכה מא, ד"ה דאשתקד, לענין הקרבת העומר, אבל עכ"פ מבואר שבלי מזבח אי אפשר לקיים ניסוך המים
  וכן בענין הקרבת העומר מפורש שם בגמרא סוכה שבלי בית המקדש או עכ"פ בלי מזבח אין אפשרות להביא קרבן העומר שכך מפורש שם בגמרא לענין קרבן העומר , מהרה יבנה בית המקדש, ומבואר שבלי בית המקדש אי אפשר להביא קרבן העומר ועכ"פ בלי מזבח וכמו שכתבו שם בתוס'  
  וצריך לדעת שכל אלו שעושים דברים כאלו, חוץ מחיוב כרת שהולכים בעזרה באופן שלא מקיימים מצות קרבנות , הם גם מזלזלים בכל ענין של עליה להר הבית
  ואנחנו מתנגדים בתוקף לכל מהלכים כאילו שהם מפורש נגד התורה

  השבמחק
 8. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו28 במאי 2010 בשעה 14:48

  הרב ברנד אשריך!!

  ירבו כמותך בישראל!!

  השבמחק
 9. אני האיש שהביא את הקרבן השתי הלחם להר הבית איני כהן ולא נכנסתי למקום האזרה. עמדתי בחוץ במקום של הר הבית ואמרתי אין כן כהן וזכר ההניפה הרמתי את שתי הלחם. עתמול שני כוהנים אמרו עלי שהם רוצים להתטרף איתנו בשנה שבא.
  בנוגע הענין של המזביח כתב ברמבם פרנקל שאפשר להביא את האומר הנוסך המים ושתי הלחם בלי מזביח.

  השבמחק
 10. הציץ מעכב. דברי המהר"י קורקוס נאמרו בהנחה שהציץ מכפר על טומאת הבשר ולא על טומאת הגוף, כדעת התוספות, אולם אין דעת הרמב"ם כן. גם לדעת התוספות, מסתבר כי הבשר ייטמא מהאדם הנוגע בו, וע"כ אין לקבל את דברי המהר"י קורקוס.

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!