ביטאון אלקטרוני
התנועה לכינון המקדש
.
.גליון 4 (117) אייר ה'תשס"ט, ת.ד. 31336 ירושלים,
פלאפון: 050-8649968
לקבלת הביטאון בדוא"ל שלח עכשיו בקשה: lamikdash@gmail.com

סדרי תפילה לעולה להר הבית

בהגיעו לביתן הבדיקות יאמר: "לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה... מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה, ישא ברכה מאת ה'..."

מיד בעברו את שער המוגרבים יאמר: "מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים"

קד קידה: שמאלה ימינה ואמצע, מתבונן על השטח מימינו עד לשמאלו ואומר: ואני ברוב חסדך אבוא ביתך – בזכות אברהם שנקרא איש החסד.
אשתחוה אל היכל קדשך – בזכות יצחק שנעקד על גבי המזבח במקום קדוש זה.
ביראתך – בזכות יעקב שאמר מה נורא המקום הזה.
"רבונו של עולם בזכות שלשת אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, באתי לביתך להתפלל לפניך תפילתי.ובזכותם תעלה תפילתי תפילת האביון, לרחמים ולרצון לפני כסא כבודך, ותתנשא לכתר על ראשך, אמן סלה."
.
מתחיל הקפה מימין (למזרח דרך דרום ואחר כך צפון ומערב לכיון דרום), ואומר בדרך תפילות השגורות בפיו [עד ירחם ה' עלינו ויתירו הכנסת ספרי קודש], כגון שיר המעלות לדוד שמחתי... לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה... קרבנות, קטורת, וכדומה.

אם פוגע בדרך הילוכו ביהודים הבאים למולו שהקיפו משמאל, שואלם מה לך/כם מקיף/ים משמאל.
אם הם עונים לו: אנו אבלים על חרבן בית המקדש. עונה: "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש במקומה במהרה בימינו."
אם ענו לו אבלים, עונה: "המקום ינחם אותכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד ובבנין ציון וירושלים תנוחמו."
אם ענו לו חתן או כלה, עונה: "מי ששיכן שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה שלום ורעות. כביום חתונתו - זה מתן תורה, וכביום שמחת לבו - זה בנין בית המקדש במהרה בימינו."

כשמגיע לאמצע המזרח מכוון לכיפת הסלע – מקום קודש הקדשים – ורואה מה שלא צריך ואינו רואה מה שצריך לראות, אומר: "עריך קדשך היו מדבר, ציון מדבר היתה וירושלים שממה. בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה." כאן צריך לקרוע – כיון שעדיין אין רשיון לכך יקרע לאחר יציאתו.

ואומר: "יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתעלנו בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנו ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן ואת מוספי יום השבת ומוספי ראש חודש הזה ויום החג הזה נעשה ונקריב לפניך כמצות רצונך כמו שכתבת עלינו בתורתך ע"י משה עבדך מפי כבודך."


נותן עיניו למקום המזבח (בפינה הדרומית-מזרחית של כיפת הדגם - שממזרח לכיפת הסלע) ואומר: "תכון בית תפילתי ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח מצר המנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח."

[בחג הסוכות מוסיפים: "אבותינו היו במקום הזה אחוריהם אל היכל יי' ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש ואנו ליה וליה עינינו."]


בעמדו בצפון ופניו למקדש יאמר: "יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, לכונן את בית חיינו ולהשיב את שכינתו בתוכנו במהרה בימינו, ונאמר אמן. ה' ככל צדקותיך, ישב נא אפך וחמתך מעירך ירושלים הר קדשך, כי בחטאינו ועוונותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. ועתה, שמע אלקינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם, למען ה'."

לפני יציאתו אומר: "מלכנו ואלקינו ואלקי כל בשר, יחד שמך בעולמך, בנה עירך, יסד ביתך, שכלל היכלך, קרב קץ ביאת משיחך וקבץ קבוץ גליות, פדה צאנך, שמח עדתך." פוסע לאחוריו לכל הפחות ג' פסיעות (וכל המרבה הרי זה משובח) ויוצא.

ואומר: "לָכֵן כָּל אוכְלַיִךְ יֵאָכֵלוּ וְכָל צָרַיִךְ כֻּלָּם בַּשְּׁבִי יֵלֵכוּ וְהָיוּ שׁואסַיִךְ לִמְשִׁסָּה וְכָל בוזְזַיִךְ אֶתֵּן לָבַז. כִּי אַעֲלֶה אֲרֻכָה לָךְ וּמִמַּכּוֹתַיִךְ אֶרְפָּאֵךְ נְאֻם ה' כִּי נִדָּחָה קָרְאוּ לָךְ צִיּוֹן הִיא דּורֵשׁ אֵין לָהּ. כּה אָמַר ה' הִנְנִי שָׁב שְׁבוּת אָהֳלֵי יַעֲקוֹב וּמִשְׁכְּנותָיו אֲרַחֵם וְנִבְנְתָה עִיר עַל תִּלָּה וארמון על משפטו ישב."

ושרים במעגל: יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך – יבנה המקדש עיר ציון תמלא ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה.

מתחילים ללכת ואומרים: "כִּי כָּל הָעַמִּים יֵלְכוּ אִישׁ בְּשֵׁם אֱלוקָיו וַאֲנַחְנוּ נֵלֵךְ בְּשֵׁם ה' אֱלוקֵינוּ לְעוֹלָם ועֶד"
.

חדשות - מהנעשה בהר הבית

..
תזכורת 21
בגליון אלקטרוני 105 (שבט התשס"ט) פרסמנו את תלונת חברנו אברהם אייזיקס, על התנהגות לא הולמת של שומר בשער המוגרבים בדרך להר-הבית.
עד היום הזה לא טופל כלום ואפילו תגובה לא היתה חוץ מהתגובה הלקונית הממשלתית הסטנדרטית – אישור קבלת המכתב.
פרשנותנו: רק דמיינו אם היה מצב הפוך שומר יהודי מתנהג שלא בהלימות כלפי בן-מיעוטים... למשטרת ישראל ביתנו פתרונים.
.
מפלגת האיחוד הלאומי:

"האיחוד הלאומי" זימן דיון בנושא "הר הבית", ליום שני י"ז אייר ונדחה ליום שני כד אייר ושוב נדחה ליום שני ב סיון, נתפלל כולנו שיהיה המצב בארצנו בשקט ויהיה להם זמן לדון בנושאי התוכן החשובים לקיומינו בכלל ובארץ בפרט.
.
חברינו יו"ר מכון המקדש יהודה גליק

יהודה גליק ביקר ביום רביעי יט אייר בהר הבית לאחר שלשה חודשי התדיינות משפט ומשיכת העתירה ברגע האחרון וכניעה לקפריזות המשטרה.

ואחרון חביב:

בליל שבועות הקרב ובא, יתקיימו שיעורי תורה בבתי הכנסת ברחבי הארץ. ראוי ונכון יהיה שבכל בית כנסת יתקיים לפחות שיעור אחד על בית המקדש, עבודת הכהנים, הר הבית וכו'. מי שיכול להעביר שיעור כזה, עליו לפנות לגבאים המארגנים את הערב ולבקש את רשות הדיבור. מי שאינו יכול להעביר שיעור כזה ואין לו חבר שיכול לעשות זאת, יוכל לפנות אלינו וננסה לחבר תלמיד חכם משורות התנועה הגר בקרבת מקום. מדובר בפעולה פשוטה שיכולה להניב ברכה גדולה. אז, אנא לעשות את המאמץ. חג שמח ושנה הבאה בירושלים הבנויה.

לפרטים, תגובות, סירובים ותרומות נא לפנות ל-050-8649968 ואו ל - lamikdash@gmail.com

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:
וגם ב:
אלקים, אל דמי לך אל תשקוט ותחרש, בעד נוה היכלך כי נהרס ונחרש. גוים ירשוהו כבן ראוי לירש.
נמו (=אמרו):
באתי בחדרי מלך וערערתי מקום ויעוד, ובשלום יצאתי בלי פגע ומיעוד.
...טירותיו הרסתי משכנותיו רמסתי, דבירו רצצתי נחלתו עיניתי ...ורע לא אוניתי.
יושבת בארמון שקטה ושאננה, ואיה נפלאותיו אשר הפליא לכנה, מדוע מידי לא יצילנה.
זמירות היכלו החשיתי וחללתי שירותיו, ושלחתי באש מקדשו וערערתי חצרותיו, חללתי צפונו וקרקרתי קירותיו.
העל אלה תתאפק ה' תחשה ותעננו, למה תביט בוגדים הקמים עלינו.
(זולת לשבת שניה ושלישית אחר ר"ח אייר)

.בכבוד רב – הרב ישי באבד – דובר

התנועה לכינון המקדש - 050-8649968

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!