ר' יהודה גליק זוכה בבג"ץ ומעתה תותר שוב כניסתו להר הבית

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ / 258490

בפני:

כבוד השופט א' רובינשטיין

כבוד השופט ס' ג'ובראן

כבוד השופט ח' מלצר

העותר:

יהודה גליק

נ ג ד

המשיבה:

משטרת ישראל מחוז ירושלים

עתירה למתן צו על תנאי וצו בינים

תאריך הישיבה:

י"ח באלול תשס"ט

(9979.7)

בשם העותר:

עו"ד א' ויסולי

בשם המשיבה:

עו"ד ג' שירמן

פ ס ק- ד י ן

השופט א' רובינשטיין:

א. העתירה עסקה בשני עניינים, עלייתם של יהודים דתיים להר הבית והרחקתו של העותר מהר הבית מיוני 9002

ב. בנושא הראשון לא מוצו ההליכים. בא כוח המשיבה מצהיר כי אין הבדל עקרוני - ואנו רוצים לקוות כי גם מעשי - בין יהודים דתיים לאחרים בקשר לעליה להר הבית, אך מכל מקום חלק מן הפניות למשיב ולגורמי מדינה אחרים בא לאחר הגשת העתירה, והתשובות טרם ניתנו. לעניין זה העתירה מוקדמת בעינינו. בידי העותר להמשיך במגע עם הרשויות, לצרף כל חומר שברשותו )כגון תצהירי הרב ראם הכהן מישיבת עתניאל וחבריו מיום ט"ו אלול תשס"ט, שהוגשו ערב הדיון( - ולבקש תשובותיהן. פניה לערכאה זו אפשרית ככל הנחוץ )בלא שנידרש עתה לפרטי הנושא לגופו( רק לאחר מיצוי הליכים אלה.

2

ג. אשר לעותר, דעת לכל נקל , כי העלייה להר הבית היא נושא חשוב ורגיש, שיש לנהוג בו בעדינות יתרה, תוך מאמץ שלא לפגוע בעלייתם של יהודים להר אשר בתקופות אחרונות הושגה למרבה הצער בדי עמל, ובמימוש זכויותיהם. איננו סבורים כי עתירה זו היא המקום לשוב ולהידרש למימוש זכות התפילה בהר ליהודים, ובעינינו מצטמצמת העתירה להסדר ראוי שבו יוכל העותר לשוב ולעלות להר, תוך שהוא ממלא תנאים שמציבות הרשויות. ביום 90.5.02 חתם העותר על תצהיר לפיו מתחייב הוא " להימנע מכאן ולהבא מהפרת תנאי הביקור בנוהגים בהר הבית. עוד מתחייב אני להימנע מכאן ולהבא מפרסומים שונים שיש בהם כדי להטעות את הציבור בנושאים הנוגעים לביקורי יהודים בהר הבית". התחייבות זו ניתנה - כעולה ממנה בעליל - על רקע אירועים קודמים. לטענת המשיבים הפר העותר את ההתחייבות, ועל כן נמנעה כניסתו מאז. טענות ההפרה מתועדות בדוחות פעולה וחקירה וצורפו לעתירה. אין בדעתנו להידרש מעבר לכך לתולדות הנושא, אלא להפנות מבט קדימה.

ד. כפי שהצענו, ולמעשה נתקבל על דעת הצדדים לעתירה, יקוימו מפגש או מפגשים בין העותר ובא כוחו לבין קצינים שתקבע המשטרה. במפגשים אלה ייאמר לעותר שוב ברחל בתך הקטנה, והדבר יתועד בכתובים, מהם התנאים וההגבלות לעלייתו ולשהייתו בהר. טוב שהדבר ייעשה בזכרון דברים שיהא בידי העותר וכן המשטרה. העותר יתחייב לכבד תנאים אלה ויפעל לפיהם כפי שפועל המקיים התחייבות בתום לב, בדרך הישרה והברורה, ללא תוספות מיותרות וללא חריגות כלשהן. חזקה על המשטרה כי במקרה שכך ייעשה, תפעל למימוש זכות העותר, בנידון דידן, כזכותם של אחרים, בתבונה וברגישות.

ה. בכפוף לאמור נמחקת העתירה.

( ניתן היום, כ' באלול תשס"ט ) 2.2.02

ש ו פ ט ---------------------- ש ו פ ט ---------------------- ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח 9 09048520_T07.doc /אמ

מרכז מידע, טל' 5676555 - 2. ; אתר אינטרנט,

ניתן לראות כאן: http://elyon1.court.gov.il/files/09/520/048/t07/09048520.t07.pdf

תגובה 1:

  1. מחכה לך בהר

    בשום אופן שלא תבוא לבד - הבא איתך לפחות עוד שתי יהודים

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!